Samasthanik :इंग्रजीत अर्थसमस्थानिक

Samasthanik

Samasthanik (इंग्रजी: Isotope) समान अणुक्रमांक असलेल्या, परंतु भिन्न वजन असलेल्या एकाच मूलद्रव्याच्या अणूंना समस्थानिक म्हणतात. प्रत्येक अणूमध्ये प्रोटॉनची संख्या समान असते. तर न्यूट्रॉनची संख्या वेगवेगळी असते. यामुळे, अणुक्रमांक सारखाच राहतो, परंतु अणूचे वस्तुमान बदलते. समस्थानिक म्हणजे “समान जागा”. नियतकालिक सारणीमध्ये, अणुक्रमांकाच्या आधारे घटक वेगळे ठेवले जातात, तर समस्थानिकेमध्ये, अणुक्रमांक समान राहिल्यामुळे ते वेगळे केले जात … Read more